نانو-ون اتصالی ایمن تر از همیشه

قدرتِ کنترلِ بینهایت

نانو-ون چیست؟

NanoWan یک Solution و محصول Cloud Base است که براساس معماری SD-WAN در ایران طراحی و تولید شده است. براساس معماری SD-WAN کلیه کاراهای Management و Configuration و Control Plane در یکجا تحت یک Orchestration اجرا می شود .